mdp group
voorwaarden webshop

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze Algemene Voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, de wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Onder verkoper verstaan wij MDP GROUP, ook gekend onder de naam MDP SAFETY, haar klant is de koper of opdrachtgever.

 

OFFERTE, PRIJZEN, BESTELLING en LEVERING

Art.1 Onze offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende voorraad. Zij zijn onderhevig aan herziening wanneer de prijzen van onze leveranciers stijgen. Vermits de prijzen slechts onder voorbehoud gegeven worden, zijn wij niet verantwoordelijk voor vergissingen in de prijsopgave. De prijzen zijn zonder verbintenis voor wat nabestellingen betreft.

Art.2 De bestelling wordt pas definitief na ondertekening van onze orderbevestiging of na betaling van het voorschot tenzij anders bedongen.

Art.3 De bestelling kan uitgevoerd worden tot uitputting van de voorraad of zolang de productie van betreffend model door onze leverancier niet werd stopgezet. Wij behouden het recht voor deze manco te vervangen door een gelijkwaardig model, mogelijk van een ander merk met mogelijk kleurverschil, verschil in maten en kwaliteitsverschil.

Art.4 Wanneer de koper een bestelling plaatst en daarna het contract verbreekt, dan hebben wij de keuze, ofwel de uitvoering van de bestelling te vorderen, ofwel de verkoop als verbroken te aanzien en een herleidbare schadevergoeding te eisen gelijk aan 30% van de bestelde goederen. Art.1152 van het B.W. is hier van toepassing. Werd op deze goederen een bedrukking of een andere vorm van gepersonaliseerd kenmerk aangebracht, zal het integrale bedrag verschuldigd zijn.

Art.5 De vermelde leveringsdata zijn louter indicatief en bij benadering opgegeven ; het louter verstrijken ervan vernietigt het contract niet. De bij de bestelling uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de klant bij het toeleveren van de voor realisatie nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de goed-voor-druk, in gebreke is gebleven.

Art.6 De verkoper heeft het recht het contract zonder enige schadevergoeding eenzijdig te verbreken of de leveringsdatum te verschuiven in geval van overmacht. Als overmacht wordt beschouwd onder meer brand, oorlog, waterschade, onlusten, gebrek aan transport, staking, ziekte, tussenkomsten van de overheid, bevoorradingsmoeilijkheden, en dergelijke meer. Zelfs wanneer die overmacht zich voordoet bij onze leveranciers. Hetzelfde geldt indien vorige leveringen niet volledig betaald werden.

Art.7 In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering. Indien het voor de verkoper onmogelijk is om goederen aan te leveren, zij het door niet ophaling of door weigering van in ontvangst te nemen, kan hij zonder ingebrekestelling noch gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden, zonder afbreuk aan zijn recht tot schadevergoeding. Kosten en risico van opslag van de goederen vallen volledig ten laste van de koper en dienen vereffend te worden vooraleer de goederen worden vrijgegeven. Alleszins heeft de verkoper het recht de goederen te factureren.

 

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

Art.8 De waarborg op de door ons geleverde goederen beperkt zich tot deze ons toegekend door onze leverancier. En kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van vergoeding, interesten of schadeloosstelling.

Art.9 In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument volgens het Wetboek Economisch Recht, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering. Dit herroepingsrecht wordt door MDP Safety toegekend aan de consument om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage.

Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via een schrijven, e-mail, of fax zijn verlangen kenbaar maakt en op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte koopwaar terugstuurt.

We verwachten dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking en de goederen terugstuurt, binnen dezelfde termijn als hierboven vermeld (= 14 dagen vanaf de dag volgend op de levering ven het goed).

Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door de MDP Safety zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen.


Art.10 Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de factuurdatum aan ons overgemaakt worden ; in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.

Art.11 Onze leveringen gebeuren af-magazijn. De verzending of het transport der goederen geschieden op risico van de koper. De vracht- en verpakkingskosten vallen te zijnen laste. De levering gebeurt alleen franco indien overeengekomen, maar deze toezegging schrapt voor de koper geenszins de verantwoordelijkheid over de goederen. Elke terugzending van bestelde waren zonder onze uitdrukkelijke goedkeuring ontheft de koper niet van zijn verplichtingen, noch geheel noch gedeeltelijk.

Art.12 De opdrachtgever die een druk- of reproductieopdracht geeft, draagt hierbij de gehele verantwoordelijkheid tegenover derden. Indien de wet zulks vereist mag de klant zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier. Door de opdrachtgever gevraagde wijzigingen aan de oorspronkelijke order van drukopdrachten worden bijkomend in rekening gebracht, verlengen afgesproken levertermijnen, en zijn op risico van de opdrachtgever indien niet schriftelijk medegedeeld. Het overmaken van een ondertekende “goed-voor-druk”, ontslaat ons van alle verantwoordelijkheid voor vastgestelde fouten.

Art.13 Een gebeurlijke redelijke afwijking tussen de voorgelegde stalen en de uiteindelijke levering moet aanvaard worden door de klant; Deze zgn. redelijkheid kan gestaafd worden door onze toeleveranciers.

Art.14 Gedeeltelijke benuttiging van geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Onze verantwoordelijkheid is beperkt tot de teruggave van de prijs voor het niet-conforme gedeelte bij uitvoering van de bestelling en kan geen aanleiding geven tot verdere schadevergoeding.

Art.15 Na goedkeuring van het artwork kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden omtrent fouten in de tekst en/of logo en eventuele kleurafwijkingen van prints op het textiel of ander gepersonaliseerd materiaal.

 

BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

Art.16 Tenzij anders bedongen zal bij elke bestelling aan de verkoper een voorschot gelijk aan een derde van het totaalbedrag betaald worden, en het volledige saldo ervan bij levering, zelfs als het een deellevering betreft en nog goederen moeten nageleverd worden.

Art.17 Al onze facturen zijn netto contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken, of een vervaldatum vermeld werd op de factuur. Bij de eerste bestelling is de factuur altijd volledig betaalbaar bij levering, zelfs tegen rembours.

Art.18 Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven -voor rekening en risico van de koper- in hun totaliteit met inbegrip van rente en kosten onze volledige en uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar vermogen bij afwijking van art.1583 van het B.W. ; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.

Art.19 Cheques, wissels of andere betaaltechnieken gelden slechts als betaling na hun inlossing en brengen noch vernieuwing noch afwijking mede. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper.

Art.20 De koper wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat deze volledig afbetaald zijn ; tot zolang staat hij in om ons eigendomsvoorbehoud te vrijwaren.

 

SCHADELOOSSTELLINGEN EN ONTBINDING

Art.21 Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als de volledige maand aangerekend worden. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur doet de toegekende kortingen vervallen en maakt het verschuldigd saldo van alle andere - zelfs niet vervallen – facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Art.22 Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 15% per jaar van het factuurbedrag, met een minimum van 100 Euro per factuur, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering, dit bij toepassing van art.1147 B.W. en 1152 B.W. Dit geldt zelfs wanneer er wissels worden getrokken.

Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan derhalve uitdrukkelijk akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en deze bij afwijking van art.1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. De verkoper heeft, onverminderd zijn recht om de vergoeding te eisen van door hem geleden schade, ten alle tijden het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk en zonder ingebrekestelling, te ontbinden door middel van eenvoudige kennisgeving bij overmacht, onmogelijk te leveren ingevolge heirkracht, faillissement, concordaat, vereffening, beslag of goederen, protest of wissels en solvabiliteitsproblemen van de koper.

 

BEVOEGDHEID

Art.23 Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar. Betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is. Het Belgisch Recht is van toepassing op deze overeenkomst. De aanvaarding van wissels of gelijkaardige verandert voorgaande niet. De nietigheid van een clausule, of een gedeelte ervan, brengt geen nietigheid mee van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Produit ajouté à votre panier

Produit ajouté à mes favoris

Les changements ont été enregistrés

Vous depassez votre budget de

Veuillez supprimer un ou plusieurs articles de votre panier
ou
demander du budget


Vous ne pouvez plus passer de commandes

Pour plus d'informations...Contactez nous


Nous utilisons des cookies pour retenir vos préférences de langage et améliorer votre expérience de surf. En savoir plus[OK]